Ośrodek rehabilitacji poudarowej

W Polsce średnio co 8 minut ktoś doznaje udaru, wynikiem czego jest ponad 60 000 zachorowań rocznie.

W części przypadków objawy uszkodzenia mózgu ustępują pod wpływem leczenia. Niestety u części chorych udar prowadzi do trwałej niepełnosprawności, która wymaga częściowej lub całkowitej zależności od innych. Dlatego, aby ograniczyć stopień niepełnosprawności oraz wpływ choroby na codzienne funkcjonowanie niezwykle ważne jest JAK NAJSZYBSZE objęcie rehabilitacją poudarową pacjenta.

Rehabilitacja pacjenta po udarze rozpoczyna się w ostrej fazie choroby. Wczesne podjęcie działań zwiększa szanse wyzdrowienia i zapobiega wielu problemom związanym z unieruchomieniem

Następstwa udaru mózgu

Niesprawność ruchowa:

 • niedowład połowiczy
 • zaburzenia napięcia mięśniowego
 • utrata automatyzmów ruchowych

Zaburzenia poznawcze:

 • zaburzenia pamięci
 • otępienie
 • zaburzenia mowy
 • zaburzenia koncentracji
 • zaburzenia postrzegania

Zaburzenia emocjonalne:

 • apatia lub depresja
 • napadowy śmiech lub płacz
 • stany maniakalne
 • napady lęku lub lęk uogólniony

Napady padaczkowe:

 • napady wczesne lub późnej

Powikłania ogólnoustrojowe
(zależnie od pielęgnacji i wczesnej rehabilitacji)

 • zakażenia dróg moczowych
 • odleżyny
 • zapalenia płuc
 • powikłania zakrzepowo-zatorowe

Ograniczenie aktywności społecznej
(zależnie od stopnia niesprawności)

 • utrata dotychczasowego statusu społecznego
 • obniżenie stopy życiowej
 • izolacja od otaczającego świata

Dlaczego tak ważna jest wczesna rehabilitacja po udarze?

Rehabilitacja po udarze powinna rozpocząć się jak najwcześniej, już od 2. doby po przebytym incydencie udaru.

Wczesna rehabilitacja ma na celu uzyskanie jak największej aktywności i motywacji ze strony pacjenta, zapobieganie powikłaniom wynikającym z unieruchomienia chorego (odleżyny, choroby układu oddechowego, zaburzenia obwodowego układu krążenia), zmniejszenie ryzyka wystąpienia w późniejszym okresie powikłań ze strony narządu ruchu, np. ograniczenie ruchomości w stawach, przykurczów mięśniowych, zapobieganie nadmiernej wiotkości lub spastyczności, wcześniejszy powrót funkcji psychomotorycznych, mający wpływ na ostateczny efekt rehabilitacji.

Niemniej jednak rozpoczęcie usprawniania w każdym okresie, nawet po kilku miesiącach, czy latach od udaru może skutecznie zmniejszyć te problemy, mimo, że czasem zostały one już utrwalone. Wymaga to jednak znacznie większego wysiłku ze strony pacjenta, a niektóre skutki, jak np. przykurcze bywają nieodwracalne.

rzez pierwsze 5 tygodni mamy największy potencjał neuropatyczności mózgu, są to tzw. złote tygodnie podczas których dzięki odpowiednio dobranej i prowadzonej rehabilitacji pacjent ma największe szanse na powrót do sprawności.

eśli przez ten okres pacjent nie zostanie objęty specjalistyczną rehabilitacją neurologiczną, to już po kilku dniach szanse na powrót sprawności ręki po udarze drastycznie maleją!

Tylko 9% pacjentów z wiotkością ma szansę na powrót funkcji!

Jak przebiega wczesna rehabilitacja po udarze mózgu?

Usprawnianie u chorych z udarem mózgu prowadzone musi być indywidualnie i dostosowane do aktualnych możliwości pacjenta, co daje gwarancje powrotu do zdrowia oraz uczestniczenia w życiu rodzinnym i społecznym.

Niezwykle ważna jest częstotliwość wykonywanych ćwiczeń. Zakłada się, że pacjent powinien ćwiczyć min. 5x w tygodniu przez 4h dziennie. Raczej niemożliwym jest ćwiczyć z taką intensywnością w warunkach domowych. Dlatego z pomocą przychodzą wyspecjalizowane ośrodki rehabilitacyjne w których pacjent objęty jest kompleksową opieką przez wykwalifikowany personel.

Przy wyborze najodpowiedniejszego ośrodka, który oferuje wczesną rehabilitację po udarze należy zwrócić uwagę na innowacyjny sprzęt jaki posiada dana placówka.

We wczesnym okresie po udarze mózgu niezwykle ważna jest bezpieczna pionizacja pacjenta. W początkowym etapie mówimy o pionizacji biernej do której wykorzystuje się specjalne stoły pionizacyjne. W kolejnych etapach rehabilitacji przechodzi się do pionizacji czynnej, czyli takiej, gdzie mamy już większe zaangażowanie ze strony pacjenta, ale nadal dzięki wykorzystaniu innowacyjnych urządzeń tj. Lifter, Balancer, Levi Active odbywa się ona w bezpiecznych warunkach.

Żeby pacjent stworzył nowe ścieżki – połączenia nerwowe potrzeba ogromnej ilości powtórzeń danego ruchu. Mówimy tutaj nie o setkach, ale o setkach tysięcy powtórzeń. Zastosowanie robotyki w terapii znacząco podnosi jej skuteczność. Przyjmując, że robot (np. MOTOmed Viva2, Luna, szyna CPM) w ciągu minuty terapii jest w stanie wykonać ok. 30 powtórzeń danego wzorca ruchowego, w półgodzinnej terapii uzyska się ich prawie 1 000, a zatem w ciągu miesiąca rehabilitacji można wykonać ponad 20 000 powtórzeń precyzyjnego wzorca ruchowego! Czyż nie jest to imponujący wynik?

Najważniejsze atuty robotyki stosowanej w rehabilitacji po udarze mózgu, to przede wszystkim:

 • skrócenie czasu terapii z jednoczesnym zwiększeniem efektywności ∙ możliwość zaprogramowania indywidualnego procesu usprawniania, ∙ powtarzalność wykonywanych wzorców ruchowych – maksymalne wykorzystanie potencjału neuroplastyczności
 • zwiększenie intensywności terapii – maksymalne wykorzystanie czasu z pacjentem

Metody neurofizjologiczne w usprawnianiu pacjentów po udarze mózgu

Opieka nad pacjentem zarówno na etapie intensywnej terapii, jak i późniejsze leczenie przebiega według przesłanek koncepcji PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation – proprioceptywne nerwowo mięśniowe torowanie ruchu)

Głównym celem koncepcji PNF jest zdobycie możliwie największej samodzielności w czynnościach dnia codziennego.

Według filozofii PNF terapia powinna przebiegać bez bólu, powinien być podjęty intensywny wysiłek z maksymalną możliwą ilością powtórzeń, dodatkowo urozmaicony zamianą aktywności i czynności wykonywanych przez pacjenta.

Dzięki odpowiednio dobranym i wykonywanym ćwiczeniom metoda PNF pozwala na uaktywnianie tych obszarów mózgu, które zostały zajęte na skutek udaru. Ruchy są prowadzone przez fizjoterapeutę, a wykonywane przez samego pacjenta. Są to ruchy kończynami przygotowujące do chodu, ubierania się, mycia, czesania, obracania w łóżku, czy wstawania z niego. W tej metodzie pacjent ćwiczy zarówno stronę bezpośrednio zajętą (niedowładną), jak i pośrednio zajętą (względnie zdrową) co ma niezwykle istotny wpływ na przewodzenie impulsów przez drogi nerwowe, a co za tym idzie stworzenie nowych połączeń nerwowych.

Z wielu prowadzonych badań wynika, że przez pierwsze 3 miesiące po udarze na skutek odpowiednio dobranej i prowadzonej rehabilitacji obserwuje się powrót 70% max. potencjału pacjenta. Jest to okres największych zdolności regeneracyjnych organizmu i neuropatyczności mózgu. Dlatego tak ważne jest wczesne podjęcie i maksymalne natężenie rehabilitacji w tym okresie. W późniejszym czasie oczywiście również istnieją możliwości kompensacji deficytów neurologicznych jednakże są już one znacznie mniejsze i zachodzą zdecydowanie wolniej.

W przypadku tej choroby niestety czas nie jest naszym sprzymierzeńcem.

Dlatego zachęcamy Państwa do szybkiego rozpoczęcia rehabilitacji jeśli ktoś z Państwa lub z Państwa bliskich doznał udaru mózgu. Naszą ofertę kierujemy do pacjentów z woj. łódzkiego, w tym miast takich jak Tomaszów, Piotrków czy Łódź.

fb